Vitatur

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ

 

I. Úvod

I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen „CA“), je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má CA VITATUR SLANÝ uzavřenu řádnou smlouvu o obchodním zastoupení při realizaci prodeje zájezdů. CA spolupracuje výhradně s cestovními kancelářemi, které jsou řádně pojištěny proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění. Doklad o pojištění CK zasílá zákazníkovi spolu s cestovní smlouvou. Zájezdy si u CA VITATUR objednáváte za stejnou cenu a podmínek, jako u pořádající cestovní kanceláře. Pokud cena na webu CA nesouhlasí a je vyššší či nižší než u pořádající CK, je zájezd prodán za cenu dle pořádají CK. Rozdíl v ceně může být ovlivněn pozdní aktualizací ze strany pořádající CK.

I.2. Činnost CA VITATUR tak spočívá v tom, že CA VITATUR jménem příslušné CK se zákazníkem přímo uzavírá cestovní smlouvu či jinou smlouvu o poskytnutí služeb v oblasti cestovního ruchu (dále jen „cestovní smlouva“) dle výběru zákazníka, nebo uzavření takové cestovní smlouvy zprostředkuje. Zákazník tak bere na vědomí, že subjektem zavázaným z těchto cestovních smluv je přímo CK, jejímž jménem je příslušná cestovní smlouva uzavírána.

II. Objednávka a rezervace zájezdu

II.1. V případě zájmu o uzavření cestovní smlouvy zákazník zašle CA VITATUR SLANÝ e-mailem nezávaznou objednávku ve formě vyplněného formuláře na vybraný zájezd nebo službu v oblasti cestovního ruchu, nebo si zájezd osobně vybere v CA VITATUR SLANÝ, na Masarykově náměstí 138, (dále jen „zájezd“). CA VITATUR SLANÝ u pořádající CK zjistí, zda má požadovaný zájezd volnou kapacitu a případně obstará nezávaznou rezervaci. Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat CA VITATUR SLANÝ nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací uvedených na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a v cestovních pokynech zaslaných CA nebo pořádající CK. CA VITATUR si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v nabídce služeb, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru a to i po doručení objednávky. V případě zjištění jakékoliv chyby, nebo nepřesností, bude CA VITATUR co nejdříve klienta informovat o této skutečnosti.

II.2. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA VITATUR. Zákazník může zaslat libovolné množství objednávek, pokud však nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost ukončí. O této skutečnosti bude informovat klienta.

II.3. CA VITATUR si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka v případech, kdy opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky nebo objednávky, které zasílá s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti nechce zakoupit. CA také může odmítnout zákazníka, který nezaplatil zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

II.4. CA VITATUR si dále vyhrazuje právo zákazníkovi odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné.

II.5. CA VITATUR odpoví zákazníkovi na jeho požadavek rezervace zájezdu nejpozději do třech pracovních dnů.

III. Cestovní smlouva

III.1. Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníka a sdělení všech nutných údajů pro vyplnění cestovní smlouvy je zákazníkovi zaslán návrh cestovní smlouvy, a to buď faxem, e-mailem, případně poštou dle časového prostoru určeného pro realizaci smlouvy. Zákazník návrh smlouvy zkontroluje, svým podpisem potvrdí mimo jiné správnost svých osobních údajů na této smlouvě. Zákazník je povinen zaslat obratem v co možná nejkratší době podepsanou cestovní smlouvu zpět CA poštou, e-mailem, faxem nebo osobně předat v CA VITATUR na Masarykově nám. 138, SLANÝ. Pokud zákazník nedoručí do CA VITATUR cestovní smlouvu ve stanovené době, může být rezervace zrušena. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu).

IV. Platební podmínky

IV.1. Zákazník bere na vědomí, že za objednaný zájezd uhradí zálohu ve výši a za podmínek stanovených CK. CK může požadovat také zaplacení zálohy 100%. Bližší podmínky stanoví VOP jednotlivých CK.

IV.2. Zájezdy si u CA VITATUR rezervujete za stejnou cenu a za stejných podmínek, jako u pořádajících CK!

IV.3. Platba probíhá dle dohody stran, časových možností a možností zákazníka buď bankovním převodem na účet CA VITATUR SLANÝ (účet v Komerční bance č.: 932243141/0100), složením hotovosti na účet CA (číslo v KB stejné), nebo po dohodě v hotovosti přímo v CA VITATUR na Masarykově nám. 138, SLANÝ. CA VITATUR nevystavuje zákazníkovi v případě platby bankovním převodem, vkladem do banky žádný další doklad o provedené platbě. Jako doklad slouží zákazníkovi doklad vystavený a potvrzený bankou. V případě hotovostní úhrady v naší CA VITATUR SLANÝ obdrží zákazník příjmový doklad.

IV.4. Jakákoliv platba podle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou až ve chvíli, kdy je částka připsána na účet CA nebo pořádající CK. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.

IV.5. V případě, že po podpisu cestovní smlouvy dojde ke slevě na dotyčný zájezd, potom tato sleva nezakládá právo zákazníka na sníženou cenu zájezdu.

IV.6. Bankovní poplatky při tuzemském bezhotovostním styku nese každá strana sama. V případě, že zákazník bude platbu zasílat z banky se sídlem mimo ČR nebo žádá výplatu do banky se sídlem mimo ČR, potom je povinen tuto skutečnost CA předem nahlásit a je povinen CA nahradit náklady spojené s mezinárodní platbou (tzn. zejména poplatky za přijetí i odeslání mezinárodní platby).

IV.7. Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla právní účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.

IV.8. Strany se dohodly, že v případě rozporu mezi údaji uvedenými v nabídce CK a údaji uvedenými v cestovní smlouvě, platí údaje uvedené v cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (uvedení špatné ceny za zájezd, nesprávný výpočet, přepsání, cena o jeden řád odlišná), potom se má v pochybnostech za  to, že se jedná o chybu a vůlí stran bylo sjednat cenu, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ujednání platí pro obě strany.

V. Povinnosti zákazníka, cestovní a vízové doklady

V.1. Každý cestující je povinen mít při účasti na zahraničním zájezdu s sebou platný cestovní pas, případně platný občanský průkaz pro cestu do států tvořících Schengenský prostor. Zákazníci jsou povinni ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, na jejichž území v rámci dopravy vstoupí (autobusová doprava, přestupy u letecké dopravy). Případné vízové formality si musí zákazník zajistit sám ještě před nastoupením cesty, pokud tato povinnost nevyplývá pro CK z cestovní smlouvy. CA ani CK nenesou odpovědnost za případné neudělení víza nebo jiného dokladu podmiňujícího vstup a pobyt ve vybrané destinaci.

V.2. Zákazník dále bere na vědomí, že pro různé destinace může být stanovena různá lhůta, po kterou musí být cestovní pas platný i po plánovaném návratu z destinace, přičemž u většiny destinací se jedná o platnost 6 měsíců po návratu. Zákazník tak sám zajistí, aby v rámci objednaného zahraničního zájezdu splňoval podmínky pro vstup na území cizího státu. Bližší informace lze získat na příslušné ambasádě nebo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz. Tamtéž je cestující povinen si před objednáním cesty zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do dané destinace, včetně situace v destinaci. Za neověření nenese CA zodpovědnost.

V.3. Potřebné doklady – vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Podmínky pro zasílání cestovních pokynů a dokladů jsou uvedeny ve VOP konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Doklady jsou doručeny zpravidla týden před odjezdem, letenky mohou být předány přímo na letišti od pracovníka dané CK. Vše záleží na době, kdy je zájezd před jeho realizací zákazníkem koupen – zajištěn, zaplacen a potvrzen.

VI. Zájezd na vyžádání

VI.1. U některých zájezdů je třeba vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA VITATUR SLANÝ oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ni také storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vrací většinou v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd (dle podmínek dané CK).

VII. Storno podmínky

VII.1. Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA VITATUR SLANÝ si sama žádné storno poplatky neúčtuje. Před podpisem smlouvy je objednávka nezávazná. Po podpisu cestovní smlouvy je zákazník oprávněn stornovat objednaný zájezd (odstoupit od smlouvy) podle storno podmínek dané CK, která je pořadatelem vybraného zájezdu. Odstoupení od cestovní smlouvy musí být vždy písemnou formou s podpisem objednatele doručeno na e-mailovou adresu či faxové číslo, nebo osobně do CA VITATUR SLANÝ. Kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě.

VII.2. Zákazník je oprávněn stornovat rezervovaný zájezd telefonicky, e-mailem nebo osobně v CA až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy – bez storno poplatků. Při obdobném a opakovaném jednání si CA VITATUR SLANÝ vyhrazuje právo zákazníka odmítnout dle bodu II.3. a II.4.

VII.3. CA VITATUR SLANÝ si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou, nebo rezervovaný zájezd uhradí, ale nezašle CA VITATUR SLANÝ příslušnou cestovní smlouvu. V těchto případech je povinen hradit zákazník CA VITATUR SLANÝ storno poplatek někdy až do výše 100 % ceny zájezdu.

VIII. Reklamace

VIII.1. Reklamaci služeb je nutno uplatnit přímo v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK, aby mohla být sjednaná náprava pokud možno na místě samém. V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě, je třeba reklamaci uplatnit u pořádající CK bez zbytečného odkladu, dle podmínek pořádající CK. V případě, že zákazník se rozhodne podat reklamaci v CA, kde zájezd zakoupil, cestovní agentura po obdržení reklamace (s reklamačním protokolem z místa pobytu potvrzeným delegátem CK, fotografiemi atd.) nejpozději do 3 dnů ode dne jejího přijetí odešle či předá pořádající CK k vyřízení. Vždy je ale rychlejší a lepší zaslat reklamaci bez zbytečného odkladu na pořádající CK. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s jejich reklamačním řádem. CA VITATUR SLANÝ není oprávněna projednávat žádné reklamace.

IX. Osobní údaje

IX.1. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů provozovatelem serveru v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou, do odvolání zákazníkem daného souhlasu, a mohou být využity za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze pořadateli zájezdu (CK) nebo osobám, které jsou oprávněny služby nabízet.

IX.2. Zákazník bere na vědomí, že veškerá písemná a elektronická komunikace mezi ním a CA VITATUR SLANÝ je archivována. Zákazník tak výslovně prohlašuje, že s archivací souhlasí.
IX.3. Více informací k ochraně osobních údajů zde

X. Závěrečná ustanovení

X.1. Akceptací cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že jsou mu tyto všeobecné smluvní podmínky známy, dále, že se seznámil se všeobecnými cestovními podmínkami příslušné CK, že je prostudoval a v plném rozsahu je přijímá, že souhlasí s používáním svých osobních údajů pro potřeby CA VITATUR SLANÝ. To i jménem všech osob uvedených na cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnily.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 25.5.2018.

Zpracováno firmou CA Jana RICHTEROVÁ - VITATUR SLANÝ, IČ 487 09 051

Vytvářím objednávku...